مجله زبانشناسی

قيمت : 4000 ريال

این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد.

تاریخ انتشار : بهار و تابستان 1365

شماره پیاپی : 5

سال : 3

ISSN : 0259-9082

شماره : 1

صاحب امتیاز : مرکز نشر دانشگاهی

مدیر مسئول :

سردبیر : دکتر علی اشرف صادقی، دانشگاه تهران

ویراستار :

تحریریه :

مشاوران : ابوالحسن نجفی، مرکز نشر دانشگاهی دکتر یحیی مدرس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر اجرایی :

تعداد صفحات : 120

فهرست : • برنامه ریزی/ دکتر یحیی مدرسی؛ نظرگاه های زبانشناسی جدید/ دکتر مهدی مشکوه الدینی؛ نقش قوم مدارانه زبان/ دکتر حسین وثوقی؛ زبانشناسی و تدریس زبان خارجی/ دنی ژیرار/ دکتر اسماعیل فقیه؛ سورآبادی، سورابادی، سوریایی/ دکتر علی اشرف صادقی؛ ترتیب توالی کلمات/ احمد شفایی/ دکتر حسن محمودف؛ تاثیر حروف اضافه در معنای افعال فارسی/ مسعود قاسمی؛ • نقد و معرفی: لوای گفتار در فارسی/ ساسان سپنتا؛ بررسی لغات اروپایی در زبان فارسی/ دکتر علی اشرف صادقی؛ کتاب تمثیلات سغدی مانوی/ دکتر علی اشرف صادقی؛ • گزارش ها و نامه: نخستین سمپزیوم نور و پسیکولوژی ایران/ دکتر رضا نیلی پور؛ بیستمین کنگره بین المللی، گفتار درمانی و اختلالات آواسازی/ دکتر رضا نیلی پور؛ اجلاس های علمی کمیته پژوهشی زبانشناسی اجتماعی/ امیلیا نرسیسیانس.

خلاصه :

       

نظر شما
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 
: میزان تحصیلات
    : آدرس الکترونیک
نظر خود را درباره اين محصول بيان کنيد
 
عددي که در زير مي بينيد را وارد کنيد :